ASSOCIACIÓ  ESPLAI ARTESENC DE L’AMISTAT

ESTATUTS

 

Capítol 1. Denominació, finalitat i domicili.

 

Article 1

Amb la denominació “Associació Esplai Artesenc de l’Amistat” es constitueix aquesta associació, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la llei 4/2008, de 24 d’Abril, del llibre del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de Març reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.

 

Article 2

Les finalitats de l’associació són:

 1. Promoure diferents activitats relacionades amb la gent gran.
 2. La participació en la vida cultural i social de la vila d’Artés.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3.

El domicili de l’associació s’estableix al “Kanal”, del Passeig Diagonal s/n d’Artés.

L’àmbit d’actuació de l’Associació Esplai Artesenc de l’Amistat se circumscriu a Catalunya.

 

Capítol 2. Els membres de l’associació, els seus drets i deures.

 

Article 4.

Poden formar part de l’associació Esplai Artesenc de l’Amistat totes les persones que hagin complert els 60 anys i els de menys edat que estiguin jubilats. Per ser inscrit com a soci caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc.

 

Article 5

Drets del socis.

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions a les que se’ls convoqui i a l’Assemblea General.
 2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació i càrrecs directius.
 3. Fer ús dels serveis comuns que tingui l’associació.
 4. Formar part dels grups de treball.
 5. Rebre informació sobre les activitats, llibres i documentació de l’associació.
 6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri oportú.

 

Article 6.

Deures dels socis.

 1. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats a les reunions de la Junta Directiva i a l’Assemblea de l’associació.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació.

 

Article 7. 

Són causa de baixa de l’associació:

 1. Que la persona interessada ho demani a la Junta Directiva.
 2. No acceptar les resolucions de l’Assemblea General.

 

Capítol 3. L’Assemblea General.

 

Article 8.

 1. L’Assemblea General es l’òrgan sobirà de l’associació. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents.
 2. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any, en el seu primer trimestre, i de forma extraordinària quan sigui necessari.
 3. La convocatòria de l’Assemblea s’ha de comunicar quinze dies abans a tots els associats. La presideix el president/ta, i si no hi és, el secretari/ària o el vocal de més edat. A la convocatòria hi ha de constar l’ordre del dia, el lloc, data i hora de la reunió.
 4. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre i els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents.

 

Article 9.

Les funcions de l’Assemblea General són:

 1. Establir una quota per al sosteniment de l’associació
 2. Modificar els estatuts.
 3. Acordar la dissolució de l’Associació.
 4. Aprovar els pressupostos anuals.
 5. Elegir els membre de la Junta directiva.

 

Article 10.

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat dels socis, i en segona convocatòria amb els socis presents 30 minuts més tard.

 

Capítol 4. La Junta Directiva.

 

Article 11.

 1. La Junta directiva regeix, administra i representa l’associació.
 2. L’elecció dels membres de la Junta es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. Tots els membres exerceixen el càrrec gratuïtament.
 4. El president/ta representa l’associació, convoca i presideix l’Assemblea General i estableix i convoca les reunions de la Junta.
 5. El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’entitat, redactar i signar les actes i portar el llibre de registre de socis i sòcies.
 6. El tresorer/a té com a funció la custòdia i control dels recursos de l’entitat i porta un llibre de caixa on consten el cobraments i els pagaments.
 7. La Junta Directiva tindrà un mínim de 4 vocals i un màxim de 12. Coordinaran els grups de treball.
 8. La Junta Directiva es renovarà cada dos anys. Els seus membres poden ser reelegits.
 9. La Junta directiva prendrà els acords per majoria simple.
 10. La Junta es reunirà com a mínim un cop al mes.
 11. En els comptes corrents o d’estalvi hi figuraran les signatures del president/ta, el secretari/ària i el tresorer/a.
 12. Els cessament dels càrrecs abans d’acabar el seu mandat podrà esdevenir-se per:
 • Dimissió voluntària.
 • Malaltia que l’incapaciti
 • Baixa com a membre de l’entitat.
 • Per acord de l’Assemblea General

 

Capítol 5. El règim econòmic.

 

Article 12

 1. L’Associació Esplai Artesenc de l’Amistat no té patrimoni fundacional.
 2. Podrà rebre subvencions oficials i donatius particulars.
 3. L’ingrés ordinari seran les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus socis.

 

Capítol 6. El règim disciplinari.

 

Article 13

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden considerar lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que haja de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol 7. La dissolució.

 

Article 14

 1. L’Entitat pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per aquest fi.
 2. Els membres de l’Entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 3. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que acordi l’Assemblea.

Disposició final: Per damunt de tot el que queda reglamentat hi ha d’haver l’esperit de bona convivència i respecte mutu. L’Associació Esplai Artesenc de l’Amistat s’ha creat per compartir i gaudir en amistat i harmonia, una ajuda per viure millor.

 

Es signa a Artés el 25 de Setembre del 2009.

 

El secretari                                                                   Vist i plau, el president

Josep Girabal Guitart                                                           Pere Crusellas Jordà